• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
راهبردهای اصلی حوزه هنری

راهبرد حوزه هنری

1-     شناسایی، جذب، پرورش و معرفی استعدادهای هنری در عرصه هنر متعهد.

2-     تأکید بر خلق و تولید آثار هنری فاخر و نمونه برای ابلاغ تعالیم اسلامی.

 

خط مشی اصلی حوزه هنری

خط مشی ها

برای تحقق این دو راهبرد، خط مشی ها و فعالیت های زیر مدنظر خواهد بود:

1-     تقویت کیفیت فعالیت واحدهای ستادی بویژه واحدهای هنری از طریق:

1-1-          حضور با نشاط و هرچه بیشتر هنرمندان متعهد و پشکسوت

1-2-          تأکید بر تولید آثار فاخر و نمونه در هنر دینی به عنوان فعالیتی جریان ساز.

1-3-          انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی و کاربردی برای تبیین هنر دینی و اسلامی

1-4-          انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت شناخ نیازهای فکری و روحی استعدادهای جوان و مخاطبین آثار.

2-       تقویت کیفیت فعالیت های واحدهای حوزه هنری استان ها به عنوان مرکز ثقل فعالیت های اجرایی در تحقق دو راهبرد فوق الذکر از طریق:

2-1-          برنامه ریزی و اجرای آموزش های مناسب برای تقویت توان مدیریتی، علمی و هنری مدیران حوزه های هنری استان ها.

2-2-          برنامه ریزی و اجرای آموزش های مناسب برای تقویت توان کارشناسی، مربیان و هنرمندان مجری فعالیت ها در حوزه هنری استان ها.

2-3-          اعزام مستمر و سازمان یافته هنرمندان پیشکسوت، اندیشمندان و فرهیختگان توانمند در آموزش و تربیت هنرمندان جوان.

2-4-          تأکید بر گسترش تعامل میان حوزه های هنری استان ها با هنرمندان پیشکسوت و متعهد استان ها، عالمان دینی و اساتید دانشگاه ها.

2-5-          علمی سازی فرآیند جذب و شناسایی هنرمندان جوان.

2-6-          علمی سازی فرآیند آموزش های کاربدی برای تربیت استعدادهای هنری.

2-7-          هدفمند کردن نشست ها، همایش ها، جشنواره های هنری در راستای دو راهبرد اصلی.

3-       اصلاحات سازمانی و ساختاری از طریق:

3-1-          تأکید بر ایجاد محیطی صمیمی، پویا، تربیت کننده و رشد دهنده معرفتی، اخلاقی، علمی و هنری برای استعدادهای جدید در محیط حوزه هنری استان ها.

3-2-          تأکید بر حفظ کوچکی ساختار، پویایی، انعطاف حوزه هنری استان ها با رویکرد بومی سازی و تمرکز زدایی ساختارها.

3-3-          مستندسازی آیین نامه ها و دستورالعمل های متناسب با حفظ پویایی یک محیط هنری.

3-4-          بهره گیری از سیستم های جدید فنآوری اطلاعات برای دسترسسسسسی به مخاطبین و گسترش فرآیند شناسایی، جذب و پرورش هنرمندان جوان.


Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ماExpand ارتباط با ما